<

اندازه گیری مدول برشی بیرینگ های الاستومری (نئوپرن ها) بر اساس استانداردهای
AASHTO M 251 و BS EN 1337-3

 اندازه گیری مدول برشی بیرینگ های الاستومری (نئوپرن ها) بر اساس استانداردهای 
         
            AASHTO M 251 و BS EN 1337-3

پل های بزرگراه ها بر روی بیرینگ هایی قرار می گیرند تا نیروهای ناشی از جابجایی به علت خزش، انقباض و تغییرات یکنواخت دما در سازه کاهش یابد (شکل1).
به منظور برآورده ساختن نیاز شرکت های مهندسی، پیمانکاران و مشاورین اندازه گیری مدول برشی نمونه های مذکور مطابق با استانداردهای AASHTO M251 و EN 1337-3 برای نخستین بار در مرکز پژوهش متالورژی رازی به اجرا در آمد.
آزمون پژوهشی بر روی نمونه های سایز کامل (Full size) انجام پذیرفت (شکل2).
با تعیین نیروهای حاصل شده از آزمون پژوهشی و محاسبه سطح مقطع برش و بر اساس رابط G= ơ/Ƴ که در آن G: مدول برشی، ơ: تنش برشی و Ƴ: جابجایی افقی است، مقدار مدول برشی تعیین می شود. در صورتیکه مدول برشی اندازه گیری شده در محدوده پذیرش مشخص شده قرار داشته باشد نمونه در این آزمون پژوهشی تایید شده و در غیر آن صورت نمونه مردود خواهد بود.
مشاهده شكل 1 مشاهده شكل 2

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top