<

اخبار آموزشی مركز پژوهش متالورژی رازی

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025:2017 در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

ISO IEC 17025

روز یکشنبه مورخ 1403/03/06 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025:2017 ، با حضور 19 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025 :2017 در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

17025

روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 دوره آموزشی دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025 :2017 با حضور 16 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

روز یکشنبه مورخ 1403/02/23 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی ، با حضور 15 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

برگزاری دوره آموزشی متالوگرافی چدن ها

 متالوگرافی چدن ها

روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 دوره آموزشی متالوگرافی چدن ها با حضور 16 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

روز یکشنبه مورخ 1402/05/08 دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025 :2017 در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

روز یکشنبه مورخ 1402/04/18 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025 :2017 با حضور 13 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

روز یکشنبه مورخ 1402/03/28 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی ، با حضور 14 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت ، با حضور 16 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

کنترل کیفیت آماری

روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری ، در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده تصاویر

دوره آموزشی اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد برگزار شد

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/07/24 دوره آموزشی اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد ، با حضور 14 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی متالوگرافی چدن ها برگزار شد

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 دوره آموزشی متالوگرافی چدن ها، با حضور 14 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد برگزار شد

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 دوره آموزشی دوره آموزشی اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد ، با حضور 20 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001 با حضور 9 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.

دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری

  دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری

روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری SPC با حضور 13 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها

  دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها

روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها با حضور 17 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

  دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی با حضور 14 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

برگزاری دوره آموزشی استاندارد BS EN 13765 / ISO 8031/ISO 1402


 مرکز پژوهش متالورژی رازی

این دوره آموزشی با هدف آموزش آزمون های روتین (Routine Test) استاندارد برای جمعی از کارکنان شرکت شهاب گستر پولاد در محل آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. استاندارد 2018 : BS EN 13765 جهت بررسی ویژگی های شیلنگ های مورد مصرف در حمل مواد هیدروکربنی، حلال ها و مواد شیمیایی استفاده می شود.
یکی از اهداف مهم مرکز پژوهش متالورژی رازی همکاری با مجموعه های صنعتی و آموزش استانداردها و الزامات آن ها در راستای بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی است. آزمایشگاه عملکرد این مرکز آمادگی برپایی دوره های آموزشی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه و همچنین محل مورد نظر مشتری را دارد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025 در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.


 کنترل کیفیت عمومی

روز دوشنبه مورخ 99/06/03 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025: 2017 با حضور 8 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.


 کنترل کیفیت عمومی

روز سه شنبه مورخ 99/05/07 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی با حضور 6 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.

دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.


 شبکه فناوری راهبردی

روز سه شنبه مورخ 99/04/17 دوره آموزشی کنترل فرایند آماری با حضور 7 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.
مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها "بر پایه کلید فولاد" برگزار شد

     کارگاه آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها بر پایه کلید فولاد برگزار شد

روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 کارگاه آموزشی " شناسایی و انتخاب فولادها بر پایه کلید فولاد" با حضور 22 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.
مشاهده آلبوم تصاویر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد
ISO/ IEC 17025: 2017

 برگزاری دوره کنترل کیفیت عمومی

روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 دوره آموزشی " آشنایی با الزامات استاندارد ISO/ IEC 17025: 2017 " با حضور 11 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.
مشاهده آلبوم تصاویر ادامه مطلب

مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان " مرکز آموزشی نمونه استان تهران " انتخاب گردید.

 مرکز آموزشی نمونه استان تهران

روز دهم آذر 98 در همایشی که برای تجلیل از واحد های نمونه استان تهران در هتل بزرگ ارم برگزار گردید،
مرکز پژوهش متالورژی رازی مفتخر به دریافت
لوح مرکز آموزشی نمونه استان تهران در سال 98-1397 گردید.
این موفقیت بزرگ را به همه ذینفعان مرکز پژوهش متالورژی رازی تبریک می گوییم.

ادامه مطلب مشاهده ویژه نامه جهانی روز استاندارد مشاهده لوح

مرکز آموزشی همکار نمونه" سازمان ملی استاندارد"

 مرکز آموزشی همکار نمونه سازمان ملی استاندارد

در روز 16 مهر 1398، روز جهانی استاندارد، مرکز پژوهش متالورژی رازی:
مفتخر به کسب عنوان " مرکز آموزشی همکار نمونه " سازمان ملی استاندارد گردید.
مراسم روز جهانی استاندارد در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور مسئولین بلند پایه و همچنین سرکار خانم مهندس پیروزبخت، ریاست محترم سازمان ملی استاندارد برگزار و لوح تقدیر
به " مرکز پژوهش متالورژی رازی " اهدا شد.

مشاهده تصویر لوح نظرات 0 ادامه مطلب

دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری
در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 دوره آموزشی " کنترل کیفیت آماری " با حضور 16 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید.

مشاهده آلبوم تصاویر ادامه مطلب نظرات 0

برگزاری دوره آموزشی عملیات حرارتی فولادها برای غیر متالورژها

روز دوشنبه مورخ 98/3/27 دوره آموزشی " عملیات حرارتی فولادها برای غیر متالورژها " با حضور 9 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "خیلی خوب" ارزیابی گردید.

مشاهده آلبوم تصاویر ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت

 آشنایی با سیستم های مدیریت

روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 دوره آموزشی " آشنایی با سیستم های مدیریت " با حضور 12 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.

ادامه مطلب مشاهده آلبوم تصاویر

برگزاری دوره کنترل کیفیت عمومی در مرکز پژوهش متالورژی رازی

برگزاری دوره کنترل کیفیت عمومی در مرکز پژوهش متالورژی رازی

روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 دوره آموزشی " کنترل کیفیت عمومی " با حضور 13 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.
ادامه مطلب مشاهده آلبوم تصاویر

موفقیتی بزرگ و بی نظیر برای مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی در ارزیابی جدید سازمان ملی استاندارد با کسب امتیاز 855 از 1000
به عنوان ”مرکز آموزشی همکار سازمان“ رتبه اول را در سطح ملی کسب نمود.
این موفقیت بزرگ و بی نظیر را به همه ذینفعان مرکز تبریک می‌گوییم.

مشاهده لوح ادامه مطلب

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top