• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آزمایشگاه متالوگرافی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به وجود آزمایشگاه های قطعات فلزی و به منظور ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی، بهینه سازی و مهندسی معکوس قطعات، آزمایشگاه متالوگرافی با بیش از ۳۰ سال تجربه و کارشناسان ماهر آماده ارائه خدمات به صنایع کشور می باشد.

در مركز پژوهش متالورژی رازی تحليل ساختاری از تصاوير تهيه شده از سطوح آماده سازی شده قطعات مختلف انجام پذير است. اين قطعات شامل فلزهای آهنی و غيرآهنی با كاربردهای مختلف مانند صنايع خودروسازی و قطعات صنايع هوايی، صنايع پزشكی، قطعات سراميكی و اجزاء جوشكاری شده می باشند. نرم افزار تحليل ساختار می تواند مهندسين را در پيش بينی استحكام، چقرمگی، سختی، مقاومت خوردگی حرارتی و مقاومت سايشی و ... ياری نمايد.

تحليل ساختاری قطعات می تواند مهندسين و كارشناسان را در جلوگيری از شكست و خوردگی های زود هنگام در صنايع به ويژه در مواردی كه به دليل محدوديت ابعاد و تعداد يا بدليل عدم امكان نمونه برداری جهت تخريب نمونه انجام آزمون های پژوهشی مكانيكی وجود نداشته باشد ياری نمايد. همچنين تحليل سطوح شكست و يا سطوحی كه دچار خوردگی شده می تواند كارشناسان را در شناسايی روش های جلوگيری خوردگی يا شكست ياری كند.

كارشناسان متالورژی و تكنسين ها در مركز پژوهش متالورژی رازی توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف اعم از (فلزی و غير فلزی، آهنی و غيرآهنی) را دارا می باشند اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ های نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار تحليل تصويری و نيز توسط میکروسکوپ استريو انجام می پذيرد. نرم افزار تحليل تصويری قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها، تعيين ضخامت پوشش، اندازه و توزيع گرافيت ها در چدن و ميزان تميزی فولاد و درجه ناخالصی ها ياری نمايد.
همچنين از طريق تحليل ساختاری تعيين فرآيند توليد قطعات و تعيين سيكل عمليات حرارتی اعمال شده بر روی قطعات در جهت مهندسی معكوس امكان پذير است.

علاوه بر انجام تست های متالوگرافی، سختی سنجی يک روش آزمون پژوهشی جهت تعيين مقاومت فلزات می باشد. عدد سختی به راحتی و طی جداول استاندارد به مقاومت كششی قابل تبديل است.

سختی سنجی به دليل سريع بودن آزمون پژوهشی و نياز به آماده سازی سبک، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. همچنين از عدد سختی می توان جهت تعيين ماكرو ساختار و ميكرو ساختار قطعات استفاده كرد. اين روش آزمون پژوهشی می تواند بدون نياز به تخريب نمونه انجام پذيرد. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقياس ها و نيروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات و غير فلزات مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع برای تعيين صحت عمليات حرارتی اعمالی بر روی قطعات است.

سختی سنجی بسته به نوع آلياژ، ابعاد، خواص مكانيكی و فيزيكی در مقياس های مختلف قابل انجام است. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع در تعيين عمق لايه سخت كاری شده يا دكربوره شده در فولادها و چدن ها می باشد.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه متالوگرافی :

- آزمون پژوهشی متالوگرافی
- آزمون پژوهشی ماکروگرافی
- تعیین ضخامت پوشش
- تعیین عدد اندازه دانه
- تعیین عمق لایه دکربورگی
- تعیین عمق لایه سخت شده
- تعیین درصد فازها
- تعیین میزان کرویت، ندول کانت و درصد فازها در چدن
- تعیین فاصله بازوهای دندریت
- تعیین درجه باندینگ
- آزمون پژوهشی متالوگرافی و ماکروگرافی جوش
- تعیین کیفیت سطحی به روش میکروسکوپ استریو
- تعیین فرآیند تولید
- تعیین سیکل عملیات حرارتی
- تعیین فرآیند جوشکاری
- تعیین نوع الکترود جوشکاری
- تعیین سختی انواع فلزات به روشهای مختلف به روش مخرب
- تعیین سختی انواع فلزات به روشهای مختلف به روش غیر مخرب
- تعیین سختی پروفیلهای جوش
- سختی سنجی به روش ميكرو (MHV)
- تعیین سختی انواع پوشش های فلزی
- تعیین عمق لایه سخت شده (کربن دهی شده، نیتروژن دهی شده، کربورنیتروره شده و بوردهی شده)
- تعیین سختی انواع فاز های متالورژیکی
- سختی پرتابل در محل
- تعیین درصد و عدد فریت
- تهیه رپلیکا
- بررسی های ساختاری در محل
- بررسی های ساختار سطح به روش غیر مخرب
- تعیین ضخامت پوشش به روش غیر مخرب

Back to Top